Vedtægter for Nykøbing Falster Rideklub

§1
Klubbens navn er Nykøbing Falster Rideklub. Klubbens hjemsted er Guldborgsund Kommune.

§2
Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt at oplære – navnlig ungdommen – i alt vedrørende hestens brug og pleje.

§3
Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idræts Forbund. Klubben og hvert medlem er forpligtiget til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§4
I rideklubben kan optages juniormedlemmer og aktive og passive seniormedlemmer. Unge optages kun som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år. Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen enten personligt, hvis de er fyldt 15 år eller via en af deres forældre/værge. Medlemskabet er gældende fra den dato, skriftlig anmodning er modtaget af bestyrelsen. Optagelse af umyndige kræver samtykke af forældre/værge. Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst én måneds varsel til enten d. 1. januar eller d. 1. juli.

§4a
Æresmedlemmer kan på forslag udnævnes på en generalforsamling. Forslaget kan ikke diskuteres, men kan underkastes en skriftlig afstemning. Vedtagelse kræver 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.

§5
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

§6
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang – dog max. to måneder – til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have lejlighed til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et eventuelt forretningsudvalgsmedlem fra klubben er inhabil.

§6a
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over to måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. (Blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være tilstede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og amatørudvalg inden 4 uger.

§6b
I den af § 6a omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen – ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer – afgøre, at sagen via DRF,s hovedbestyrelse indbringes for Ordens – amatørudvalget til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller eventuelt indstille til Dansk idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk idræts Forbund. (eksklusion)

§7
Medlemskontingentet for det næstfølgende år fastlægges af bestyrelsen og forelægges generalforsamlingen til endelig godkendelse. Medlemskontingentet opkræves halvårligt forud og er forfaldent 1. januar og 1. juli. Bestyrelsen fastlægger alle øvrige kontingenter med ansvar overfor generalforsamlingen, idet den udfærdiger en betalingsvedtægt, der revideres efter behov. Dersom et medlem er i restance, kan bestyrelsen lade medlemmets rettigheder ophøre indtil restancen er berigtiget af medlemmet. Rettighederne kan kun generhverves ved fuld betaling frem til en lovlig udmeldelse. Sletning af medlemmet kan foretages, dersom medlemmet ikke har betalt sin restance inden 14 dage efter påkrav er sendt til medlemmet. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder.

§8
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf mindst 4 skal være myndige. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen som beskrevet i generalforsamlingens dagsorden. Bestyrelsen afholder mindst et ordinært møde hvert kvartal. Bestyrelsen mødes herudover efter behov. Indkaldelsen foretages af formanden. Et bestyrelses møde skal finde sted, dersom 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker dette og da inden for 14 dage. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan tiltrædes af suppleanterne efter bestyrelsens beslutning. Bestyrelsen fører protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af bestyrelsen til godkendelse. 

§9
Bestyrelsen konstituerer sig selv og træffer sine beslutninger ved simpelt flertal – se dog § 6. Ved stemmelighed er formandens, eller ved dennes forfald næstformandens, stemme afgørende. Bestyrelsen ansætter/ afskediger personale. Bestyrelsen nedsætter/ opløser udvalg efter behov. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede ved et bestyrelsesmøde herunder formand eller næstformand.

§10
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og kan meddele prokura til 2 i forening. Eneprokura kan ikke meddeles.

§11
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsordenen og de af bestyrelsen fremsatte forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside med mindst 14 dages varsel. Stemmeberettigede er aktive og passive medlemmer, der har været medlemmer i mindst 3 måneder og ikke er i restance. Medlemmer under 15 år repræsenteres af deres forældre /værge. Passive medlemmer er ikke valgbare. De af klubbens lønnede medlemmer, samt medlemmer, der er omfattet af Folkeoplysningslovens § 5 stk. 4 er ikke valgbare.  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: Valg af dirigent

Alle valg på generalforsamlingen er for en 2-årig periode og foretages ved almindeligt flertal – se dog bestemmelserne for vedtægtsændringer og klubbens opløsning.

Afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning. Se dog § 6a og 6b. Ved stemmelighed er forslaget forkastet. Der kan stemmes ved fuldmagt. Generalforsamlingen kan tillade og beslutte en støtteforening, og en given tilladelse skal fornyes ved hver ordinær generalforsamling.

§12
Til forandring af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til Dansk Ride Forbund til godkendelse.

§13
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Det reviderede regnskab kan 8 dage før den ordinære generalforsamling rekvireres hos kassereren.

§14
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer dette med angivelse af dagsorden. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

§15
Klubbens opløsning kan kun finde sted, når dette vedtages på 2- på hinanden med mindst 14 dages mellemrum – afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse skal opløsningen vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Ved den anden kan opløsningen stadfæstes med simpelt flertal. Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter inden for distriktet.

Klubbens love blev vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 1. maj 1989 og ændret på ordinær generalforsamling d. 27 oktober 1993, på ordinær generalforsamling d. 26 februar 1997, ordinær generalforsamling d. 29 februar 2000, den ekstraordinære generalforsamling den 23. april 2001 og den ordinære generalforsamling d 19. februar 2008.